Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Restart Consulting, s.r.o.

Restart Consulting, s.r.o., (dále jen „agentura“) je provozovatelem internetových stránek www.budelepe.com (dále jen „web“). Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby (lidi), které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy.

Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je agenturou archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

Ceny služeb jsou a způsob platby ceny služeb a nákladů spojených s provedením služeb jsou zákazníkovi sděleny agenturou elektronicky na základě poptávky služby klientem (vyplněním kontaktního formuláře, elektronicky na mail info@budelepe.com nebo telefonicky). Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků.

Adresa agentury pro doručování: Restart Consulting, s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2.

Vymezení některých pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, jejímiž smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Agentura / Podnikatel – osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek společnost Restart Consulting, s.r.o., která na webu www.budelepe.com nabízí zde inzerované služby. 

Zákazník / Spotřebitel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Zákazník, který není spotřebitelem – je jakákoliv jiná osoba, která není spotřebitelem. Zejména je to tedy osoba, která při uzavírání smlouvy, plnění smlouvy a jednání o smlouvě jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na tohoto zákazníka nikoli spotřebitele se tyto obchodní podmínky nevztahují.

Uzavření smlouvy

Agentura nabízí své služby na webu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím webu www.budelepe.com jsou závazné. Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky.

Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou následující. Zákazník na webu vybírá služby, o jejichž provedení má zájem. V případě zájmu o službu zákazník vyplní a odešle kontaktní formulář uveřejněný na webu. Po přijetí vyplněného kontaktního formuláře zákazníkovi agentura zašle další informace včetně informací o ceně služeb, způsobu jejich platby a o způsobu jejich plnění. V případě, že zákazník akceptuje způsob plnění poptávaných služeb, jejich cenu a způsob platby, obdrží od agentury e-mail s odkazem na stažení závazné objednávky, kterou vyplní a odešle agentuře. Zákazník má možnost doplnit poznámku pro agenturu. Agentura elektronicky potvrdí obdržení závazné objednávky a současně mu zašle zálohovou fakturu.

Před odesláním závazné objednávky agentuře má zákazník možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v závazné objednávce. Údaje uvedené v závazné objednávce a odeslané agentuře jsou agenturou považovány za správné. 

Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání závazné objednávky zákazníkem. Samotná smlouva je uzavřena v okamžiku závazného potvrzení objednávky ze strany agentury. Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka agenturou. 

Důležité informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.

VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je agenturou archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka. 

Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb agentury na webu není zpoplatněno zvláštní sazbou.

Práva a povinnosti agentury

 • Povinnosti agentury vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.
 • Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených agenturou zákazníkovi včetně jejich základního popisu.
 • Konkrétní nabízená služba agentury bude uzpůsobena požadavkům a případu zákazníka dle jeho objednávky.
 • Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
 • Agentuře je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny.
 • V případě, že agentura zaznamená jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, je povinna tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Agentura si současně vyhrazuje právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.
 • Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považuje agentura za pravdivé a dle nich poskytuje objednanou službu.
 • Agentura neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku záka-zníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.
 • Agentura si u služby „Chci ji/ho zpět“ vyhrazuje, že nenese odpovědnost za výsledek provedené služby.
 • Agentura nenese odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.
 • Po odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí agentura bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provede bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. Nejdéle do 14-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy agentuře budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky. Agentura však není povinna vrátit finanční prostředky v plném rozsahu, odstoupí-li zákazník od smlouvy v případě, kdy již agentura započala s plněním na jeho výslovnou žádost uvedenou před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • V případě odstoupení od smlouvy je agentura povinna zákazníkovi vrátit zaplacenou cenu služeb na jeho bankovní účet, který je zákazník povinen agentuře písemně (elektronickou či listinnou formou) sdělit. Za nesprávnost údajů o bankovním spojení odpovídá zákazník. Lhůta pro vrácení finančních prostředků činí 14 dnů od doručení řádného odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
 • Agentura má právo vypovědět smlouvu, jestliže a) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP, b) stane-li se plnění smlouvy nemožné, c) agentura ztratí způsobilost k provozování služeb, nebo d) v případě, že klient agentuře uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.

Práva a povinnosti zákazníka

 • Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, souhlasí s těmito VOP a je si vědoma skutečnosti, že na webu jsou nabízeny služby výhradně osobní povahy.
 • Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.
 • Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.
 • Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.
 • Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u agentury dotazem učiněným telefonicky či emailem nebo i osobně.
 • Zákazník je povinen uhradit agentuře cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.
 • Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi agenturou a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
 • Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované agenturou objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.
 • Zákazník prohlašuje, že si je při objednání a využití služby „Chci ji/ho zpět“ vědom skutečnosti, že tato služba je spojena s city a emocemi třetích osob a s tímto vědomím také k její objednávce přistupuje.
 • Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související agenturou poskytované produkty smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nak-ládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím agentuře vznikne.
 • Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související agenturou poskytované produkty nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté agenturou vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma, nebo aby jiná osoba byla v důsledku poskytnutí služby agenturou vystavena škodě nebo jakékoliv i nemajetkové újmě nebo veřejnému posměchu a znevážení.
 • Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související agenturou poskytované produkty nesmí použít tak, aby jakákoliv jiná osoba byla vystavena nebezpečí trestního stíhání nebo řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu.
 • Zákazník je povinen se řídit veškerými pokyny a informacemi poskytnutými agenturou. V případě neplnění této povinnosti není agentura odpovědná za škodu či jakoukoliv i nemajetkovou újmu vzniklou zákazníkovi nebo třetí osobě.
 • Způsobí-li zákazník agenturou poskytnutou službou škodu nebo jinou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto případě nenese agentura žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod žádným způsobem podílet.
 • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu za podmínek uvedených v těchto VOP.
 • Zákazník má právo vypovědět smlouvu. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu agentury nebo formou emailu na adresu elektronické pošty agentury info@budelepe.com Výpovědnílhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi agentuře.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ má zákazník - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen učinit písemně na adresu agentury, případně formou emailu na výše uvedenou adresu elektronické pošty info@budelepe.com

V případě odstoupení od smlouvy je agentura povinna zákazníkovi vrátit zaplacenou cenu služeb na jeho bankovní účet, který je zákazník povinen agentuře písemně (elektronickou či listinnou formou) sdělit. Za nesprávnost údajů o bankovním spojení odpovídá zákazník. Lhůta pro vrácení finančních prostředků činí 14 dnů od doručení řádného odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy v případě, kdy již agentura započala s plněním na jeho výslovnou žádost učiněnou elektronicky či písemně před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí agentuře 15% ze sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy se však dle § 1837 ObčZ nevztahuje na smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být agentuře prokazatelně odesláno do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. ode dne učinění závazné objednávky.

Platební podmínky

Zákazník je povinen zaplatit agentuře dohodnutou cenu za objednané služby. 

Cena služeb v CZK, tedy českých korunách, je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy prostřednictvím webu, a to prostřednictvím následujícího bankovního spojení:


Fio banka
Číslo účtu: 2802120927/2010
IBAN: CZ34 2010 0000 0028 0212 0927
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

V případě, že dojde ze strany agentury nebo zákazníka k výpovědi smlouvy, je zákazník povinen uhradit:

 • 15 % z ceny služby, dojde-li ke zrušení objednávky do 14 dnů po započetí poskytování služeb agenturou,
 • 45 % z ceny služby, dojde-li ke zrušení objednávky do 30 dnů po započetí poskytování služeb agenturou,
 • 70 % z ceny služby, dojde-li ke zrušení objednávky do 50 dnů po započetí poskytování služeb agenturou.
 • V případě, že se zákazník dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny služeb o více jak 10 dnů, je agentura oprávněna účtovat mu úrok z prodlení stanovený obecně závaznými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává agentura o zákazníkovi nezbytné osobní údaje. Zákazník uděluje agentuře souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje, resp. souhlas se zpracováním těchto údajů, uděluje zákazník agentuře, případně osobě zmocněné agenturou, na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a dotazníků týkajících se uskutečněných obchodů mezi agenturou a zákazníkem. Zpracováním osobních údajů zákazníka může agentura pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Zákazník potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl agentuře, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Údaje o zákaznících a službách jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob spolupracujících s agenturou při plnění služby objednané zákazníkem. Za tímto účelem uděluje zákazník agentuře výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů - jména a příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla, a uděluje těmto osobám souhlas se zpracováním těchto svých údajů.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu agentura povinna tuto informaci předat. Agentura má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud by zákazník nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může vzít svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů zpět, a to prostřednictvím emailu info@budelepe.com. Agentura zašle zákazníkovi potvrzující email a dojde k odstranění osobních údajů zákazníka z databáze agentury v nezbytném rozsahu.

Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů zákazníka přechází na právní nástupce agentury.

Práva zákazníka/spotřebitele z vadného plnění

V případě, že služby agentury nebudou odpovídat obsahu uzavřené smlouvy, pak je zákazník oprávněn se obrátit na agenturu a uplatňovat přiměřenou slevu z ceny služeb, pakliže bude taková sleva řádně odůvodněná a podložená.

Mimosoudní vyřizování stížností

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ agentura sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje agentury, zejména skrze adresu elektronické pošty info@budelepe.com. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle agentura na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.

Závěrečná ustanovení

VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u agentury a v případě žádosti je agentura zákazníkovi zpřístupní. Poslední verze VOP byla účinná od 10.2.2022 do níže uvedeného dne účinnosti těchto VOP.

V případě změny obchodních podmínek uvede agentura datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 10. 2. 2022 a jsou účinné od 10. 2. 2022 do doby jejich případné změny ze strany agentury.


Restart Consulting, s.r.o.
Denisa Mejtská, jednatel