Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

Organizace poskytující poradenské, multimediální, zprostředkovatelské služby a provozující internetové stránky www.budelepe.com (dále „my“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

Týká se to těchto služeb a souvisejících kategorií (a druhů) osobních údajů:

 • služeb poradenských – kategorie identifikační, adresní, biometrické, fotografické údaje (např. (jméno, adresa, e-mail, telefonát atd.)) (dále „Údaje A“);
 • multimediálních služeb- služby audio a video záznamů – kategorie identifikační, biometrické, adresní údaje (např. audio záznamy, video záznamy, fotografie) (dále „Údaje B“);
 • zprostředkovatelských služeb (monitoring osob a majetku a sledování polohy) – kategorie identifikační, adresní, lokalizační, audio i video záznamy údaje (např. GPS souřadnice, záznamy zařízení, chování subjektů)) (dále „Údaje C“);
 • e-mailů, jiných elektronických zpráv prostřednictvím telefonu a souvisejících aplikací (např. soc.sítí) – kategorie identifikační, kontaktní údaje (např. e-mail, telefon, IP adresy atd.) (dále „Údaje D“);

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek, přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace (příp. DPO).

Informace, které od vás shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování poradenských, multimediálních a zprostředkovatelských služeb, a v související péči o Vás a umožňovali vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů pro Vaši činnost. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

 • Údaje A pouze pro poradenství v oblasti mezilidských vztahů, na základě uzavřené smlouvy, a jelikož zde jde o smluvní požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost poskytování poradenství.
 • Údaje B pouze pro plnění smlouvy (zaznamenávání subjektů), na základě uzavřené smlouvy, jelikož zde jde o smluvní požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost plnění uzavřené smlouvy.
 • Údaje C pouze pro monitoring osob a majetku a sledování polohy, na základě uzavřené smlouvy, jelikož zde jde o smluvní požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost plnění uzavřené smlouvy.
 • Údaje D pouze pro účely komunikace, na základě oprávněného zájmu, jelikož zde jde o smluvní požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost komunikace s klienty.
  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů jsou využívány výslovně uvedené oprávněné zájmy: komunikace s klienty;
  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů je využíváno automatizovaného rozhodování či profilování: pouze profilování v případě monitoringu osob a návštěv internetových stránek.
  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů Organizace využívá i tyto zdroje údajů (i veřejné), ze kterého osobní údaje pocházejí, např. rejstříky podnikatelských subjektů, katastrální rejstřík a zveřejněné sociální sítě.

Osobní údaje budou ukládány takto:

 • Údaje A pouze po dobu nutnou pro poskytování služeb dle smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a přiměřenou dobu poté (promlčení);
 • Údaje B pouze po dobu nutnou pro objednání služeb dle smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a přiměřenou dobu poté (promlčení);
 • Údaje C pouze po dobu nutnou pro poskytování služeb dle smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a přiměřenou dobu poté (promlčení);
 • Údaje D pouze po dobu nutnou pro komunikaci s klienty, a to po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy;

Využití těchto informací

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

Sdělování vašich informací

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: účetní společnosti, poskytovatelé IT systému či úložiště, poskytovatel emailového klienta, právní zástupce, koordinátorské subjekty, monitorující subjekty.

Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

Kde uchováváme vaše osobní údaje a zabezpečení dat

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“)Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek a ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Budeme sice (tzv. metodou double opt-in) ověřovat Vaší identitu, ale své pověřovací údaje nemusíte s nikým jiným sdílet a pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží vaše údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.

Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

Kontaktujte nás

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu, nebo prostřednictvím emailu: info@budelepe.com.

Restart Consulting, s.r.o.
Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

IČ: 14243539

Denisa Mejtská – jednatel